Nhà
×

NVIDIA Tegra 2 250 AP20H
NVIDIA Tegra 2 250 AP20H
ADD
Compare

NVIDIA Tegra 2 250 AP20H Giá và Ngày phát hành

1 Giá và ngày phát hành
1.1 Giá bán
NVIDIA Tegra 60..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
ARM Cortex M1 Giá và Ngày phát hành
ADD ⊕
1.2 Công ty
NVIDIA
1.3 gia đình
Tegra
1.4 SOC Part No.
AP20H
1.5 Năm phát hành
2013
1.6 Trạng thái
Phát hành
1.7 Phân khúc thị trường
1.7.1 di động
Vâng
1.7.2 Embedded
Vâng
1.8 Những sảm phẩm tương tự
Let Others Know
×